KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_001KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_002KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_003KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_004KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_005KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_006KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_008KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_009KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_010KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_011KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_012KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_013KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_014KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_016KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_017KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_018KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_019KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_020KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_021KHS_BBvsStrakeJesuit_Varsity_12-12-23_022