KHS 8-25-23 Varsity  & JVKHS 9-8-23 Freshmen, JV and Varsity